Αποκατάσταση - Επανάχρηση - Προσθήκη καθ’ ύψος διατηρητέου κτιρίου_ Θεσσαλονίκη _ 2016

Αρχιτεκτονική μελέτη: Ελευθερία Δισλή

Θέση: Ιουστινιανού 27, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επιφάνεια: 710m²

Μελέτη: 2016

Show More
Show More
Show More
Show More

© 2015 by 40.22.Architects